Interfície cervell-computador no invasiva espontània basada en senyals EEG

PFC

17 d’octubre 2011

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una interfície cerebral basada en senyals EEG que permeta diferenciar entre diverses tasques mentals generades de forma voluntària per la persona. Per a açò s’haurà de registrar l’activitat cerebral mitjançant elèctrodes superficials, i sobre els senyals obtinguts, s’haurà de realitzar el processament oportú per a realitzar la seua correcta classificació. Para més informació, contactar amb el professor José María Azorín (jm.azorin@umh.es).